Yhdistyksen säännöt

Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry
Voimassaolon alku: 30.06.2023

1 §
Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry, ruotsiksi Sydöstra Finlands Fiskerihushållningscentral rf.

2 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen toimialue käsittää itäisen Suomenlahden rannikon ja sisävesialueita Kaakkois-Suomesta, ja sen kotipaikka on Kotka.

3 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen tarkoituksena on kalatalousneuvonnan harjoittaminen ja kalatalouden yleinen edistäminen. Kohderyhmänä ovat etenkin vesialueen omistajat ja ammattikalastajat.
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus pitää palveluksessaan tarvetta vastaavasti toimihenkilöitä.
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä sen toiminta muutoinkaan ole pääasiassa taloudellista.

4 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat, kalastusseurat, kalatalousalueet, kalatalousyritykset ja muut vastaavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden toiminta liittyy kalatalouteen.
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen kannatusjäseninä voivat olla muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, joilla ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen asioissa.
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen kunniajäseniksi voidaan valita henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen ja sen edeltäjien tarkoitusperien hyväksi.
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

5 §
Jäsenet suorittavat Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskukselle jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksuajan vuosikokous määrää. Osakaskunnat, joiden pinta-ala on 300-1000 hehtaaria, maksavat kaksinkertaisen jäsenmaksun ja osakaskunnat, joiden pinta-ala on suurempi kuin 1000 hehtaaria, maksavat kolminkertaisen jäsenmaksun. Muut jäsenet maksavat yksinkertaisen jäsenmaksun.
Jäsen, joka on laiminlyönyt yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

HALLINTO

6 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen asioita hoitaa hallitus, jossa on puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä, viimeksi mainituilla kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

7 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) jäsentä on paikalla.
Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Ensi kerralla valituista jäsenistä eroaa kuitenkin hallituksen toimittaman arvonnan perusteella kaksi (2) jäsentä, seuraavassa vuosikokouksessa samoin kaksi (2) jäsentä ja kolmannessa vuosikokouksessa kaksi (2) jäljellä olevaa jäsentä. Tämän jälkeen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he olivat valitut. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikautensa päättymistä, valitaan Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen kokouksessa uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Varajäsenet eroavat vuosittain.

8 §
Hallitus asettaa juoksevien ja kiireellisten asioiden hoitoa varten keskuudestaan kolmijäsenisen työvaliokunnan toimimaan hallituksen valvonnan alaisena ja sen antamien ohjeiden mukaan. Hallituksen puheenjohtaja on työvaliokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.

9 §
Hallitus ottaa Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskukselle tarvittavat toimihenkilöt, määrää heidän palkkionsa ja ohjaa ja valvoo heidän toimintaansa. Lisäksi hallitus hyväksyy Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen sekä vastaa Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen omaisuudesta, tarkoituksen toteuttamisesta, kokouksista ja kokouspäätösten toimeen panemisesta.

10 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi myös antaa nimenkirjoittamisoikeuden yhdistyksen palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen nimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen.

11 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tarkastettavaksi niin ajoissa, että niistä voidaan maaliskuussa antaa lausunto.

KOKOUKSET

12 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus kokoontuu vuosikokoukseen hallituksen määräämänä aikana huhtikuun loppuun mennessä sekä sen lisäksi ylimääräisiin kokouksiin, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuin vähintään kymmenen (10) jäsenjärjestöä tai 1/10 koko jäsenmäärästä on sitä kirjallisesti vaatinut erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen kokoukset pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla.

13 §
Kutsu kokoukseen on toimitettava jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää sähköisesti tai kirjeellä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen jäsenillä on kokouksessa yksi ääni. Osakaskunnat, joiden pinta-ala on 300-1000 hehtaaria, voivat kuitenkin käyttää kahta ääntä. Osakaskunnat, joiden pinta-ala on yli 1000 hehtaaria, voivat käyttää kolmea ääntä. Äänioikeutta voi käyttää myös valtuutettu valtakirjan nojalla. Valtuutettu voi kokouksessa edustaa korkeintaan kahta jäsentä.

15 §
Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;
2. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toiminnanjohtajalle;
3. kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus ja maksuaika;
4. kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen;
5. hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle;
6. tilintarkastajan ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan valinta;
7. edustajien valinta niihin järjestöihin, joissa Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus on jäsenenä; sekä
8. muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Jos jäsen haluaa esittää asiaa vuosikokouksen käsiteltäväksi, siitä tulee tehdä kirjallinen esitys Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

16 §
Kokouksessa on oikeus keskustella muistakin asioista, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17 §
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksella on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

18 §
Sääntöjen muuttamista tai Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen purkamista koskeva esitys käsitellään vuosikokouksessa. Sen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä.
Päätös Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen purkamisesta ei kuitenkaan ole pätevä ennen kuin se mainitulla äänten enemmistöllä on vahvistettu toisessa, vähintään kaksi kuukautta myöhemmin pidetyssä kokouksessa. Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen purkautuessa päätetään, miten sen varat käytetään kalatalouden edistämiseksi Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskuksen toiminta-alueella.