Kunnille ja järjestöille tarjolla avustusta luonnonhoitotöihin

Ympäristöministeriön tiedote 14.9.2022

Helmi-elinympäristöohjelmassa on haettavana erityisavustusta elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen hankkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat elinympäristöjen tilaa. Avustus on haettavissa 15.9.–31.10.2022.

Avustettavien hankkeiden tulee olla konkreettisia ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää avustettaviin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on varmistunut muu rahoitus ja aikataulu. Avustuksilla ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai ensi sijassa hulevesien hallintaan tähtääviä kosteikkohankkeita.

Avustusta myönnetään viiteen teemaan:

Soiden ennallistaminen
Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
Metsäisten elinympäristöjen hoito
Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat. Lisäksi yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät, eli kalatalousalueet voivat olla hakijoina. Hankkeita voidaan toteuttaa myös konsortioina. Kuntien kohteilla avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Järjestöjen hankkeissa hakijoiden tulee saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen.

Avustus on harkinnanvarainen, ja sitä myönnetään enintään 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää enintään 95 %. Avustuksen myöntää Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa.

Lisätietoa hausta ja hakuohje
Lisätietoa Helmi-ohjelmasta

Lisätietoja:

Niina Vähätalo
Ylitarkastaja
niina.vahatalo@ely-keskus.fi
p. 0295 021 286

Martina Schmidt
Ylitarkastaja
martina.schmidt@ely-keskus.fi
p. 0295 021 257

0